Przejdź do głównej zawartości

Regulamin§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin Teams.ttms.pl, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady i warunki korzystania serwisu, będącego własnością Transition Technologies – Managed Services Sp. z o. o. (NIP 5272728327, zarejestrowana w Polsce, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa), udostępnianych na Portalu dostępnym pod adresem internetowym http://teams.ttms.pl. 
2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Uczestnik– osoba, rejestrująca się w serwisie, chcąca skorzystać z kursów e-learningowych; 

 1. Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny pod adresem Teams.ttms.pl; 

 1. Organizator – podmiot, będący właścicielem serwisuTransition Technologies – Managed Services Sp. z o. o. (NIP 5272728327, zarejestrowana w Polsce, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa; 

 1. Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem http://teams.ttms.pl za pośrednictwem którego uczestnik dokonuje rejestracji oraz korzysta z zasobów Teams.ttms.pl; 

 1. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz, którego wypełnienie warunkuje utworzenie konta w serwisie; 

 1. Kursy – kursy e-learningowe będące własnością TTMS, które są udostępniane uczestnikowi wyłącznie po zalogowaniu do serwisu; 

 1. Login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do serwisu i kursówdefiniujący uczestnika w trakcie rejestracji poprzez podanie adresu poczty e-mail; 

 1. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do autoryzowanego dostępu do serwisu, określany przez uczestnika w trakcie rejestracji; 

 1. Pliki „cookie” – dane zapisywane przez serwer na komputerze/innym urządzeniu uczestnika, dzięki którym serwer będzie mógł go zidentyfikować przy ponownym połączeniu. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację uczestnika; 

 1. Rejestracja – proces polegający na założeniu przez uczestnika konta w serwisie; 

 1. Wiadomość Systemowa – wiadomość wysłana automatycznie przez serwis, np. e-mail z potwierdzeniem dokonania rejestracji. 
   
   

§ 2. Zasady udostępniania Uczestnikowi Kursów  

 
1. Korzystanie przez Uczestnika z serwisu jest nieodpłatne. 
2. Uzyskanie przez Uczestnika dostępu do serwisu ze kursami wymaga rejestracji obejmującej: podanie adresu poczty elektronicznej, imienia, nazwiska oraz zdefiniowania hasła. 
3. Po zakończeniu rejestracji uczestnik w każdym czasie może zmienić hasło. 
4. W trakcie korzystania przez uczestnika z serwisu nie jest instalowane na jego sprzęcie komputerowym bez jego wiedzy jakiekolwiek oprogramowanie, z wyłączeniem Plików „cookie”. 
5. Szczegóły dotyczące polityki prywatności można znaleźć w Polityce Prywatności Portalu (Teams.ttms.pl). 
6. W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z udziału w kursie wybierając link „Wypisz się”. 
7. Uczestnik może zażądać usunięcia swojego konta w serwisie w każdym momencie, wybierając opcję „Usuń konto”, które jest dostępne w Profilu uczestnika. 
 

§ 3. Prawa i obowiązki Uczestnika 

1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. 
2. Poprzez zatwierdzenie Formularza rejestracyjnego, Uczestnik potwierdza zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
3. Uczestnik nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z udziału w Kursie na osoby trzecie. 
4. Uczestnicy mają prawo do zgłaszania uwag oraz błędów dotyczących działania Portalu, Kursów i Innych Zasobów Portalu na adres e-mail: e-learning@ttms.pl. 
 
 

§ 4. Odpowiedzialność 

1. Jeśli nie określono inaczej  serwis oraz kursy, jak również ich poszczególne elementy stanowią własność TTMS i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.). 
2. Informacje zawarte w serwisie służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. 
3. Uczestnik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji znajdujących się w serwisie wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2. Korzystanie i rozporządzanie informacjami, kursami i innymi zasobami serwisu, wykraczającymi poza cel wskazany w ust. 2 wymagają uprzedniej pisemnej zgody TTMS. 
4. Autorzy Kursów oraz wszelkich informacji publikowanych w serwisie dołożyli starań, aby treści w nich zawarte były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Podane informacje nie stanowią jednak źródła prawa, urzędowej interpretacji przepisów prawa, a także nie są oficjalnym stanowiskiem właściwych organów lub władz. 
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w Kursach według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników oraz do usunięcia ich w całości lub we fragmentach z serwisu albo tymczasowego lub stałego zablokowania dostępu Uczestników do Kursów. 
6. Organizatorzy nie gwarantują niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do serwisu, jak również, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Uczestnika w bezbłędnej i kompletnej formie. 
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzania – w każdym czasie – prac konserwacyjnych i wprowadzania aktualizacji serwisu. O zaplanowanych pracach Organizatorzy będą informować z odpowiednim wyprzedzeniem. 
8. W przypadkach wyjątkowych, w szczególności mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność serwisu, Organizatorzy mają prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia korzystania z serwisu bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych, w szczególności mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu informatycznego. 
9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku: 
1) korzystania lub braku możliwości korzystania z serwisu; 

2) bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji lub zastosowania w praktyce przykładów prezentowanych w serwisie; 
3) braku dokładności i kompletności informacji przedstawionych w serwisie; 

4) uszkodzenia sprzętu komputerowego Uczestnika lub jego zasobów danych w trakcie lub w związku z korzystaniem z serwisu; 
5) braku dostępności serwisu lub kursów, spowodowanego awarią systemu informatycznego; 

6) wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych, sprzętu i szkód przez nie wywołanych bez względu na przyczyny. 
10. Korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na ryzyko Uczestnika. 
11. Uczestnik ponosi odpowiedzialność w stosunku do Organizatorów oraz osób trzecich za: 
1) treść podanych przez siebie informacji, jak również umieszczanych w serwisie wypowiedzi i informacji; 
2) szkody powstałe w wyniku ujawnienia osobom nieuprawnionym Loginu lub Hasła. 
12. Wykorzystanie poza serwisem treści lub zrzutów ekranów z kursów jest dopuszczalne tylko wraz z oznaczeniem treści logo organizatora, jego adresu internetowego i datą pobrania treści. 
 
 

§ 6. Informacje o Uczestnikach 

 
1. Akceptując postanowienia Regulaminu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że: 
1) otrzymywanie Wiadomości Systemowych na podany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej; 
2) otrzymywanie informacji związanych z udziałem w Kursach i korzystaniem z serwisu 

3) Dane o Uczestniku uzyskane w trakcie korzystania z kursów, będą wykorzystywane przez Organizatorów wyłącznie w celach związanych z udziałem Uczestnika w Teams.ttms.pl. 
 
 

§ 7. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w serwisie jest Transition Technologies – Managed Services Sp. z o. o. (NIP 5272728327, zarejestrowana w Polsce, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa. Kontakt do administratora: adres e-mail rodo@ttms.pl lub listownie na wyżej podany adres. 
2. Z inspektorem ochrony danych IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres rodo@ttms.pl lub na adres siedziby Administratora. 
3. Dane będą przetwarzane w celu udziału Uczestnika w Teams.ttms.pl, a także w celach archiwizacji, wymaganej przepisami RODO. 
4. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z funkcjonalności serwisu. 
 
 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.04.2020 r. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania – w każdym czasie – zmian w Regulaminie. 
3. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie http://teams.ttms.pl. 
4. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu rejestracyjnym. 
5. Korzystanie przez Uczestnika z serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. 
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 
7. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.